Garnisonens og regimentets historie


Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som våbenplads i kampen mod venderne.

Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717.


Men først ved Hærloven i 1909 blev der oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vordingborg.


I 1914 stod en ny administrationsbygning DANNEVIRKE færdig.


Læs her den spændende historie om garnisonen, der i 2024 kunne markere sin 111 års stiftelsesdag: 

Falsterske Fodregiment

5. Regiment / Falsterske Fodregiment oprettedes oprindelig 8. marts 1747 under navnet Falsterske Geworbene Infanteriregiment med 2 bataljoner med hver 6 kompagnier. Enheden ankom i 2013 til en endnu ufærdig kaserne i Vordingborg. De første, der rykkede ind på kasernen, var 5. Regiments 7. og 19. Bataillon. I 1951 blev også 11. Bataillon forflyttet til Vordingborg. Det var oprindelig denne bataillon, der førte Falsterske-navnet.

I 1961, da de danske regimenter skulle have historiske navne, var det netop 11. Bataillon, der gav 5. Regiment sit nye navn - Falsterske Fodregiment.


Regimentet fik 63 gode år på Vordingborg Kaserne. Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede forsvarspolitikerne at sammenlægge Falsterske Fodregiment med Danske Livregiment, der forflyttedes fra Høvelte Kaserne, og i forligsperioden 1976-1981 havde begge regimenter garnison i Vordingborg med én bataljon hver.

Danske Livregiment stillede garnisonskommandanten.

I 1981 besluttedes ved det efterfølgende forsvarsforlig, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå af én bataljon - I/Danske Livregiment, og det besluttedes da at udfase Falsterske Fodregiment af dansk forsvar.

Konklusionen var, at regimentet efter 234 år blev "lagt i mølpose" ved udgangen af 1981.


Garnisonen efter FAFR

Efter Danske Livregiments exit fra Vordingborg i 2000, hvor regimentet blev sammenlagt med Gardehusarregimentet og flyttet til Slagelse, blev de næste årtier i Vordingborg Garnison koncentreret om spændte internationale forhold. DANILOG (2001-2014) blev oprettet i Vordingborg, og garnisonen blev hjemsted for vigtige dele af det danske forsvars internationale indsats.

DANILOG havde til opgave at levere operativ logistikstøtte til udsendte enheder og uddanne enheder til Hærens krigsstyrke.


Ved forsvarsforliget 2013-2017 blev det besluttet at fastholde kasernen i forsvars-strukturen - i første omgang ved nyoprettelsen af myndigheden Garnisonskom-mandant Vordingborg og bl.a. bemandet med Trænregimentets 4. Nationale Støttebataljon.


Garnisonskommandant Vordingborg blev nedlagt ultimo 2015, og forligets egentlige politiske beslutning om at udflytte Hjemmeværnskommandoen fra Kastellet til Vordingborg blev sat i værk 1. august 2015.

Senere er også hjemmeværnsenheder på distriktsniveau forflyttet til Vordingborg Kaserne.

Denne status for garnisonen er fastholdt også ved det seneste forsvarsforlig for årene 2018-2023.

Læs her en mere indgående beretning om regimentets 234-års historie:

Det flotte og højtidelige foto her til højre er fra 1965. Garnisonskommandant - oberst A.H. Klokhøj med adjudant og gæster - er klar til blomsterlægning ved kasernens mindetavler.


Situationen er optaget i forbindelse med besøg af det flotte skotske regiment - The Queens Own Highlanders - der indtog Vordingborg i en uge. Det skotske regiment begejstrede FAFR og byens borgere med meget flot eksercits og skotsk regimentsmusik.

Garnisonskommandanter

gennem tiderne


5. Regiment - Falsterske Fodregiment har i årene 1913 til nutiden haft 27 garnisonskommandanter.

Se navnefortegnelsen her:

Regimentshunden "Flora"


I 1864 deltog regimentet i krigene i Sønderjylland og medbragte som regimentshund en sortkrøllet puddel ved navn "Flora". Hunden tilhørte 11. Bataillon i Aalborg og blev desværre såret ved en træfning ved Bustrup.

Efter krigen blev det holdt parade for den, og den blev dekoreret med en tapperhedsmedalje!


Mange år senere kom 11. Bataillon til Vordingborg som en del af 5. Regiment, og i 1959 fik regimentet en Flora II. Den fik et fint gult dækken med navn og regiment og deltog i parader med plads lige efter tambourmajoren i musikkorpset, og den fulgte regimentet på marchture og i øvelsesterræn!


"Flora II" var enkadreret til Stabskompagniet i Bygning SELK og rådede over et standsmæssigt hundehus placeret ved den østlige gavl af Bygning SUNDEVED.


I 1963 fik regimentet foræret en kommende afløser - Flora III. Hvalpen var en gave fra Prins Georg, dansk militærattaché i London, og den blev overrakt ved regimentets besøg i England. Den skulle levere "arvtagere" - men det blev kun en enkelt: Flora IV var en hanhund!


Efterhånden blev det "for meget" med evigt skiftende hundeførere, så Flora III kom i privat indkvartering hos en reserveofficer, og Flora IV boede privat og kom aldrig i militær tjeneste. I 1971 blev det opgivet at have regimentshund - militærlivet blev for motoriseret til, at en hund kunne være med!

---

Historiecenter Dybbøl Banke har iøvrigt informeret soldaterforeningen om, at den messing-medalje, som 11. Bataillons "Flora I" blev dekoreret med, er opbevaret i Den Kgl. Mønt- og Medaljesamling ved Nationalmuseet.

En fotograf, Victor Palsted Bizoev, har fotograferet medaljen (bringes ikke her af hensyn til ophavsretlige begrænsninger, men kan betragtes på Internettet!).


Medaljen, der er fremstillet af guldsmed J.P. Møller i Aalborg, bærer indgraveret tekst:


Flora - 11'te Btl. 4'de C - Saaret ved Budstrup 3'die Febr. 1864.


Guldsmeden fremstillede også medaljen til "Flora II", og også denne medalje opbevares ved Nationalmuseet.


Historiecenteret på Dybbøl har efterforsket vedrørende Flora-medaljerne og oplyser, at der - udover de 2 medaljer på Nationalmuseet - eksisterer en medalje på Aalborg Museum, og muligvis også en medalje på Museum Odense. 

Regimentets motto - STÆRK OG SEJ

I november 1961 fik 5. Regiment sit gamle historiske navn tilbage: Falsterske Fodregiment. Året efter overrakte Kong Frederik IX regimentet dets nye fane, og i 1964 tildeltes regimentet sit motto STÆRK OG SEJ - et motto, der senere blev overtaget af DANILOG (2001-2014). Myndigheden "Garnisonskommandant Vordingborg", der førte FAFR regimentsfane og regimentsmærker i 2014-2015, anvendte efterfølgende mottoet, der således forblev i Vordingborg.

Det flotte og markante motto er iøvrigt "lånt" fra Blichers "Jyden han er stærk og sej" fra 1846.


Kunstværket "Vagter i den nye verden"


Udsmykningen af Frederik den Femtes Gård på Vordingborg Kaserne

- udført af professor Bjørn Nørgaard.


Frederik den Femtes Gård gennemgik i 1997 en stor forandring. Mange husker områdets udseende forud - en stor velholdt plæne med garnisonens høje flagstang i det sydvestlige hjørne. En flagstang, som iøvrigt var skænket af Falsterske Fodregiments Soldaterforening.


Forandringen havde baggrund i bygningen af den nye depothal ved Østre Låge i 1996 samt ændringen af Bygning DANNEVIRKE til administrationsbygning til Den Danske Internationale Brigade.

Der blev derved afsat penge til kunstnerisk udsmykning på kasernen.


Kasernen havde i disse år mange tjenstlige besøg fra landets øvrige militære tjenestesteder. Dette var indfaldsvinklen for, at udsmykningen skulle have et internationalt præg under arbejdstitlen "Vagter i den nye verden".


Forsvarets Bygningstjeneste indbød 4 kunstnere til kunstneriske forslag, og en bedømmelseskomité udvalgte efterfølgende professor Bjørn Nørgaards forslag.

Kunstværket er forklaret således: Udsmykningen består på jordplan af flere motiver forestillende forskellige lande og verdensdele - udført i metal. Derpå et gradsystem i "længde- og breddegrader", udført i beton støbt med flere fliser. Det mest iøjnefaldende er 7 skulpturer i højder fra 2 til 5 meter, kaldet "vagterne", udført i jern, bronze og rustfrit stål.


Indviet 6. december 1997 - pris 1,2 mio. kroner ex. moms.


FAKTA:

I 2004 trådte det senere (nuværende) kunstcirkulære i kraft for udsmykning af statsligt byggeri.

Cirkulæret betyder, at der i forbindelse med statsligt byggeri skal afsættes et beløb til kunstnerisk udsmykning, - således også på Forsvarets område.

Her hedder det, at "beløbet  til kunstnerisk udsmykning skal svare til 1,5 pct. af håndværkerudgifterne eksklusiv moms, således som disse er opgjort i det styrende budget senest på tidspunktet for projektforslag". 


Det ovenfor nævnte kunstcirkulære gav anledning til dette kunstværk, der pryder en væg i kasernens seneste nybygning BYGNING DUBICA ved Østre Låge.


DUBICA blev indviet i 2009 som DANILOG lagerbygning og transportcenter.


Læs mere her om kunstneren og kunstværket.

Forsvarsvilje i historiske sammenhænge


Militære frivillige foreninger - uafhængige af fagforeninger og partipolitik - har typisk til formål at fremme forsvarsviljen og styrke kendskabet til Forsvaret. Hertil kommer sideløbende de mere soldaterkammeratlige sammenhænge.


Indførelsen af almindelig værnepligt i 1849 og den samtidige "Treårskrig" i 1848-1851 blev et stort gennembrud for forsvarsviljen i det danske samfund.


"De Danske Vaabenbrødre" blev stiftet i 1859, og det affødte i slutningen af 1800-tallet oprettelsen af det første danske forsvarsbroder-selskab.

I 1885 blev landets første regiments-soldaterforening stiftet, og herefter gik det meget hurtigt. I begyndelsen af 1900-tallet blev mere end 100 soldaterforeninger dannet.


I 1936 "samlede man flokken" og  stiftede "Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg" - det senere (i 1948)  Danske Soldaterfor-eningers Landsraad, der samlede alle soldaterforeninger i Hærens regi.

Tidligere orlogsgaster havde forinden - allerede i 1913 - stiftet Danmarks Marineforening, og i 1940 stiftede man Flyvevåbnets Soldaterforening.


Efter Danmarks NATO-tilslutning i 1949 stiftedes i 1950 Atlantsammenslutningen - en frivillig, tværpolitisk og landsdækkende forening, hvis formål var og er at informere om dansk medlemskab af NATO og om Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde.


"Den kolde krig" og en frygt for, at Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik ville skifte i en uhensigtsmæssig retning, gav i 1980 anledning til oprettelsen af "Landsforeningen Værn om Danmark". Denne forening arbejdede for at styrke den danske forsvarsvilje, ligesom den gik ind for almindelig værnepligt.


For at koordinere de mange militære foreningers arbejde organiserede alle soldater- og marineforeninger i 1975 et samråd, - i dag kendt som DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd.


Den medlemsmæssigt mest talstærke sammenslutning af forsvarspositive foreninger var Samvirket Folk og Forsvar fra 1991. Heri indgik alle tidligere nævnte foreninger og sammenslutninger. I 2013 antog denne forening det i dag kendte navn - Folk & Sikkerhed, der arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab.


Hele den her beskrevne opbygning har gennem årene været drivkraften i etablering, udbygning og vedligeholdelse af en markant forsvarsvilje i det danske samfund.


Garnison, regiment, kaserne -  og historiske sammenhænge