Lidt nostalgi - som mange af vore medlemmer husker det! - "Kampklare" soldater og køretøjer på FAFR-øvelse i 1965.

Organisation og ledelse


Soldaterforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der udgør fællesrepræsentationen og er foreningens øverste myndighed.


Hovedbestyrelsen er sammensat med formand, næstformand samt 2 repræsentanter udpeget i hver af de 4 lokalafdelinger.


Medlemmer i særlige funktionsområder i soldaterforeningen indtræder i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen varetager koordinering af daglig drift og er direkte ansvarlig for jubilæumsstævner og årgangsgensyn, traditionspleje, bladdrift m.v.Formand


Knud Ole Bennekou

(valgt i 1986)

Rapsvænget 4

4653 Karise

20 24 86 33

Administration


Foreningens CVR: 32 18 53 04

Bankforbindelse: Lollands Bank


Post, henvendelser etc. rettes til formanden.

Mail: Klik ind under KONTAKT!


Medlemsbladets redaktion


Vordingborg Kaserne

Garnisonsstøtteelementet

4760 Vordingborg


Redaktør: OKS-1 Søren Højager

72 82 00 92Lokalafdelinger og særlige funktionsområder

Københavns Afdeling

Vordingborg Afdeling

Nykøbing F. - Afdeling

Formand:
Jørgen Palm Steffen
(valgt 1999)
Toldergade 4
2791 Dragør
29 65 27 23

Formand:
Lennart Jacobsen
(valgt 2004)
Duevej 1
4760 Vordingborg
60 49 48 01

Formand:
Knud Jørgensen
(valgt 1978)
Skovmærkevej 8, Marielyst
4873 Væggerløse
23 64 86 98

Lolland Afdeling

Formand:
Jørgen Ibsen
(valgt 1986)
Kirkevejen 57, Hillested
4930 Maribo
60 49 48 18


Historisk samling, materiel og udsmykning

Preben E. Olsen

52 23 93 76

Stueformand

(FAFR-lokalerne på kasernen)

Helge Jensen

21 66 94 41


_______________________________________________________________________________________________________________________________


Soldaterforeningen er inde i sit "livs efterår"!


Soldaterforeningens daværende repræsentantskab besluttede i 2018 at indlede en tilpasning i organisationen.

Primær tilskyndelse var færre og i levealder lidt ældre medlemmer.

Soldaterforeningen havde dengang 475 medlemmer, og de da gældende vedtægter var fra 2009.

Endvidere var - og er det - en kendsgerning i soldaterforeningen, at der ikke er så mange foreningsår tilbage!


Tilpasningen indeholdt i 2018 en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab. Denne ledelsesmodel havde stort set været gældende fra 50'erne og var oprindelig tilpasset datidens virkelighed - 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!


Det primære formål var i 2018 at forenkle soldaterforeningens opbygning og - ikke mindst - forstærke de 4 lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.


Som erstatning for repræsentantskabet oprettedes en koordinerende hovedbestyrelse, der holder 3-4 årlige møder, heraf et årsmøde, der afvikles i forbindelse med jubilæumsstævnet. De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen er i dag ansvarlig for medlemsbladet og de samlende arrangementer, f.eks. jubilarstævnet, samt al koordinering med garnisonen. Samtidig blev ansvaret for soldaterforeningens fælles skydestævner lagt ud i lokalafdelingerne.


Det er i dag hovedbestyrelsens opfattelse, at denne konstruktion er "bæredygtig" og gældende for soldaterforeningens resterende levetid.


"Lukketid" nærmer sig ...


I 2022 tog hovedbestyrelsen i en "løs snak" hul på temaet "hvornår bør soldaterforeningen indstille sit virke"?

Stigende gennemsnits levealder i hovedbestyrelsen - og i medlemskredsen - aktualiserer denne problemstilling. 


Der er generel enighed om, at soldaterforeningen bør "lukke" så betids, at det ikke bliver "sidste mand", der står med opgaven og problemet! Det bør tilrettelægges i en vel styret proces, der også er forståelse for i medlemskredsen.  


I garnisonen er der - på garnisonskommandantens initiativ - taget forberedende initiativer til, at der i ledige lokaler i Bygning VEJLE kan indrettes et garnisionsmuseum, og der er muligvis skabt finansiering til at gennemføre et sådant projekt.


Grundtanken er, at man i et sådant museum skal kunne følge garnisonens udvikling fra start til nutid ned gennem museets lokaler.


Projektet har stor støtte fra soldaterforeningen, og vi råder over en del opbevaringsværdige effekter fra regimentet og bataljonerne m.v., som "efter os" bør finde den rette plads i fortsat opbevaring i museets lokaler og udstillingsmontre.De har gjort en forskel i soldaterforeningen ...

Talrige FAFR-soldaterkammerater har gennem tiderne ydet en meget stor indsats med bidrag til soldaterforeningens drift, dagligdag - og ve og vel!


Her ovenfor er vist enkelte af mange soldaterkammerater, der gennem årene i nyere tid har varetaget koordinerende nøglefunktioner i soldaterforeningen og har været med til at bringe soldaterforeningen frem til status i dag.


Mange andre fra tidligere tider kunne tilsvarende fortjene et portræt!


Øverst: Fra venstre foreningens redaktør (2001-2021), 516488/1961 - major Per F. Hansen, foreningens mangeårige formand, 625372/1964 Knud Ole Bennekou, foreningens administrator og kasserer (1996-2009), 219525/1954 Carl Erik Pedersen, og foreningens næstformand og mangeårige formand for Vordingborg-afdelingen, 516761/1961 Lennart Jacobsen.


Nederst: Fra venstre foreningens mangeårige drivkraft i udsmykning af FAFR-lokalet på kasernen og ikke mindst i sikringen af effekter og den historiske dokumentation, 625201/1964 Preben E. Olsen - "korporalen i UMAK"!, og mangeårige "stueformand og krumtap" i FAFR-lokalet,  625341/1964 Helge K. Jensen.


Med taknemmelighed og respekt mindes vi 516695/1961 Jens Erik Augustesen (administrator og kasserer 2009-2021), 376014/1958 Kurt Kristiansen (koordinerende skydeleder 1990-2018) og Villy Bennedsen (redaktør 1981-1997), - og mange flere, som desværre er overgået til "Ryes Brigade". 


Også i vore 4 lokalafdelinger findes mange soldaterkammerater, der gennem mange år har været aktive ledere og "krumtappe"!


Særligt bør nævnes vore 4 nuværende formænd i lokalafdelingerne. De har alle været stabile ledere og koordinatorer gennem rigtig mange år:


375719/1958 Knud Jørgensen blev valgt i Nykøbing-afd. i 1978 - 586667/1963 Jørgen Ibsen blev valgt i oprindelige Maribo-afd. (senere Lolland-afd.) i 1986 - 516781/1961 Lennart Jacobsen blev valgt i Vordingborg-afd. i 2004, og 376296/1958 Jørgen Palm Steffen blev valgt i Københavns-afd. i 1999.


En meget vedholdende og påskønnelsesværdig indsats! 


Tak alle for jeres indsats - STÆRK OG SEJ

Dette foto er optaget 25.03.2005 i FAFR-lokalet i forbindelse med en konkurrenceskydning på kasernen.


Fra venstre:


625341/1964 Helge Kurt Jensen


512/1950 i 19 BTN Kurt Pedersen (nu i Ryes Brigade) -


376014/1958 Kurt Kristiansen (nu i Ryes Brigade) -


516488/1961 Per F. Hansen og


516761/1961 Lennart Jacobsen


STÆRK OG SEJ

"De gamle" i soldaterforeningen!


Der bør tilfalde hæder til de soldaterkammerater, der længst gennem de mange år har støttet og virket for foreningen, ikke mindst ved et årelangt og vedligeholdt medlemskab.


Hvem er anciennitetsmæssigt "de gamle" i soldaterforeningen?

Vi dykkede ned i medlemsdatabasen for at tjekke!


Listen toppes af 2 medlemmer fra 7 BTN


            417 / 1948 Evald Jørgensen og 255 / 1948 Harry Christiansen,


der begge indmeldte sig i 1949 - for 75 år siden. De er nu begge 97 år!De efterfølgende 10 soldaterkammerater på listen er


            219525 / 1954 Carl Erik Pedersen, der indmeldte sig i 1957

            295323 / 1956 Freddy Carlo Pedersen, indmeldt i 1959

            350296 / 1957 Hans Christian Mortensen, ligeledes indmeldt i 1959

            350601 / 1957 Dann Jørgensen, ligeledes indmeldt  i 1959

            350264 / 1957 Torben V. Dinesen, ligeledes indmeldt i 1959

            375719 / 1958 Knud Erik Jørgensen, ligeledes indmeldt i 1959

            375760 / 1958 Egon Damgaard Hansen, indmeldt i 1960

            401549 / 1959 Henry Helge Bruun, indmeldt i 1961

            295517 / 1956 Knud Lynge Møller, ligeledes indmeldt i 1961, og

            375876 / 1958 Poul Erik Møss, ligeledes indmeldt i 1961.Tak alle for jeres opbakning - STÆRK OG SEJ


2010

2011

2012

2006