Seneste nyheder og informationer

28-Oktober-2022

Faneborg - HMD regentjubilæum

Den nu to gange udsatte del af aktiviteterne ved HMD regentjubilæums festlighederne - besøget på Københavns Rådhus - gennemføres nu i "tilpasset form" lørdag 12. november. DSM og DSL indkalder soldaterforeningsfanerne til opstilling i faneborg ved Kongens Nytorv. Fanerne skal være på plads kl. 12.30.
Det udmeldes, at Forsvaret ikke arrangerer fællestransport eller forplejning af fanepersonellet, og soldaterforeningerne er selv ansvarlige for denne del - herunder også parkering. Der følges op med yderligere information senere.

15-Oktober-2022

Kontaktmøde med garnisonen

Soldaterforeningen har modtaget indkaldelse til årets kontaktmøde med soldaterforeninger m.fl. med tilknytning til Vordingborg Garnison. Mødet afvikles torsdag 3. november.
Garnisonsledelsen fortsætter således en tæt dialog med foreningerne.
På indkaldelsen er dagsordenen i år tilføjet et tema om en mulig oprettelse af et garnisonsmuseum på kasernen, - en mulighed, som vil finde optimal støtte fra Falsterske Fodregiments Soldaterforening. Nærmere informationer herom efter mødet.

20-September-2022

Regimentsmærke til blazeren

Soldaterforeningen har fået fabrikeret og leveret nye FAFR blazermærker i guldtrækkeri, 90 x 70 mm - broderet stofmærke.
De er fordelt til de 4 lokalafdelinger, hvorfra de kan rekvireres.

Nyhedsbrev 03-2022

Læs Danmarks-Samfundets nyhedsbrev oktober 2022 her:

Nyhedsbrev 02-2022

Læs Danmarks-Samfundets nyhedsbrev juli 2022 her:

"Tidens tand" i vore gamle soldaterforeninger ...

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2017 på Dragør Fort - i midten (lyse benklæder) daværende præsident og nuværende æresmedlem, Benny Horn, Vordingborg.

En af soldaterforeningsbevægelsens markante og meget gamle landsforeninger - KYSTARTILLERIFORENINGEN - besluttede at indstille sit aktive virke ved udgangen af 2021 efter mere end 100 års aktiviteter. Kystartilleriforeningen blev stiftet i 1909.

Kystartilleriforeningen gik ind i 2021 med 154 medlemmer med høj gennemsnitsalder, og gennem de senere år med vigende medlemstal.

Også DANILOG - Sjællandske Trænregiments Soldaterforening er nedlagt ved udgangen af 2021. Foreningen havde i slutfasen 97 medlemmer.

Mange af Hærens gamle soldaterforeninger kan desværre spejle sig i de to landsforeningers situation. Gamle hæderkronede soldaterforeninger fra store, men nu nedlagte regimenter - Falsterske Fodregiment (1976), Fynske Livregiment (1991), Kongens Jyske Fodregiment (1991), Dronningens Livregiment (2001), Danske Livregiment (2001), Sjællandske Livregiment (2001) og Prinsens Livregiment (2005), vil inden for en relativ overskuelig årrække møde "begyndelsen til afslutningen" - trist, men en kendsgerning.

Eneste bemærkelsesværdige undtagelse er Slesvigske Fodregiment i Haderslev, der blev nedlagt i 2001, men genopstod som nyt stort regiment i 2019 i det nugældende politiske forsvarsforlig.

Kystartilleriforeningens præsident, Kurt Klein Taanquist, skrev i sin leder i foreningens blad, at "det er med en lille klump i halsen, jeg skriver denne leder. Når 2021 rinder ud, er det slut". Han udtrykte håb om, at nogle af foreningens afdelinger vil fortsætte som kammeratskabsforeninger i den ånd, der har været i tiderne frem til i dag.

"Tidens tand" hersker også i andre værns foreninger -  i Danmarks Marineforening måtte man i 2021 eksempelvis nedlægge Haslev Marineforening.

 

 

 

De Allieredes Danske Vaabenfæller markerede 25. juni 2021 (med Covid-forsinkelse) sit 100 års jubilæum med kranselægninger ved monumenterne i Churchillparken, andagt i Den engelske Kirke og kranselægning ved "VORE FALDNE"-monumentet på Sjællands Ravelin uden for Kastellet. En højtidelig og festlig dag - stort tillykke til den hæderkronede forening!
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenesten kunne 25. maj 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

DSL caps til soldater ved hjemsendelse

Præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad har besluttet at tildele alle værnepligtige en DSL-caps ved fremtidige hjemsendelser.

Projektet er finansieret i forbindelse med nedlæggelsen af Soldatens og Orlogsgastens Fond. Fondsbestyrelsen besluttede i marts 2020 at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden, dels på grund af svigtende afkast af grundformuen, dels, at mulighederne i fundatsen for udmøntning ikke mere levede op til nutiden, og endeligt, at der stort set ikke mere blev indsendt ansøgninger til fonden.

Civilstyrelsen har godkendt opløsningen med beslutning om, at fondens grundformue kan fordeles efter medlemstal til Landsrådet, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, men med den forudsætning, at det udmøntede beløb alene kan anvendes i overensstemmelse med fundatsbestemmelserne til Forsvarets værnepligtige og menige.

Det vil være de regionale DSL-præsidiemedlemmer, der forestår overleveringen efter aftale med regimenter og tjenestesteder samt de lokale soldaterforeninger.

Soldatens og Orlogsgastens Fond blev stiftet i 1943 og i starten opbygget ved hjælp af salg af sølvkokarder gennem hofjuvelér Michelsen. Fonden blev i 2002 suppleret ved provenuet fra et privat og sammenligneligt legat, og det er ret betydelige midler, der nu finder anvendelse, - i DSL ved uddeling af caps.

 

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Mindelunden er nu dansk nationalpark

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.

Soldaterforeningen i tilpasset opbygning

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev fastlagt nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 havde foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen er oprettet en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et formelt årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Ansvaret for skydearrangementerne er nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

Foreningens vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.