Nyheder og information ...

04-September-2021

Dybbøl Mølle på Finansloven

Det er lykkedes for Dybbøl Mølles bestyrelse! Møllen er på Finansloven for 2021 og 2022 med kr. 400.000,- pr. år. Det muliggør nu færdiggørelse af udestående projekter. Fra renoveringen manglede i 2020 nye møllevinger, og de blev opsat på en vindstille dag 4. marts 2021. Møllen står nu med ny møllehat og krans, og nykalket ude og inde. Tilbage står renoveringen af monumentparken, og dette arbejde iværksættes nu. Soldaterkammerater - møllen er et besøg værd!
Bestyrelsens formand er oberstløjtnant J.P. Rasmussen (tidligere garnisonskommandant i Sønderborg). Han er indsat af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Næstformand er kommunalbestyrelsesmedlem Claus Klaris, der er indsat af Sønderborg Kommune.

29-August-2021

"Bøffelkobbelhuset"

Bestyrelsen for "Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle" indgik i 2018 en lejekontrakt med foreningen "Jydske Landsoldater / Bøffelkobbelhusets Venner", som med egne midler og arbejdskraft gennemfører en istandsættelse af huset og haven, og huset er i dagligdagen stillet til rådighed for offentligheden. Huset er ikke beboet og anvendes som foreningshus for landsoldaternes medlemmer. Graven i haven vedligeholdes af Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn, og Forsvarsbrødrene afvikler fortsat en årlig højtidelighed ved mindestenen i haven.

02-Juni-2021

Kontaktmøde i garnisonen

Garnisonskommandanten indkaldte 1. juni 2021 til kontaktmøde med garnisonens tilknyttede foreninger. Et godt og udbytterigt møde. Obersten orienterede om en igangværende langsom "genåbning" af aktiviteterne. Han mente, at alt vil være "mere normalt" efter sommer. Han orienterede om FES-nyordningen m.v. - samt planlægningen af FLAGDAGEN, "Åbent Hus"-arrangementet o.s.v. Og fra foreningsside orienterede vi om igangværende og kommende aktiviteter.
Repræsenteret på mødet var udover FAFR: DLR Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene, Folk & Sikkerhed samt veteranorganisationerne.

19-November-2020

FES repræsenteres lokalt

Fra 1. januar 2021 etableres i alle garnisoner et såkaldt FES-partnerelement (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse), som i daglig drift skal referere direkte til garnisonskommandanten. Sigtet er at skabe en bedre lokal forankring og tilgodese lokale behov og prioriteringer.
Den nye ordning medfører en mere direkte adgang, når der skal reserveres lokaler, skydebaner eller indkvartering frem for den hidtidige ordning med kontakt til FES i Hjørring.

"Tidens tand" i vore gamle soldaterforeninger ...

Kystartilleriforeningens jubilarstævne 2017 på Dragør Fort - i midten (lyse benklæder) daværende præsident og nuværende æresmedlem, Benny Horn, Vordingborg.

En af soldaterforeningsbevægelsens markante og meget gamle foreninger - KYSTARTILLERIFORENINGEN - har besluttet at indstille sit aktive virke ved årets udgang efter mere end 100 års aktiviteter. Kystartilleriforeningen blev stiftet i 1909.

Kystartilleriforeningen gik ind i 2021 med 150 medlemmer med høj gennemsnitsalder, og gennem de senere år med vigende medlemstal.

Mange af Hærens gamle soldaterforeninger kan desværre spejle sig i Kystartilleriforeningens situation. Gamle hæderkronede soldaterforeninger fra store, men nu udfasede regimenter - Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment, Fynske Livregiment, Dronningens Livregiment, Sjællandske Trænregiment - og bestemt også Falsterske Fodregiment - vil inden for en relativ kort årrække møde "begyndelsen til afslutningen" - trist, men en kendsgerning.

Kystartilleriforeningens præsident, Kurt Klein Taanquist, skriver i sin leder i foreningens blad, at "det er med en lille klump i halsen, jeg skriver denne leder. Når 2021 rinder ud, er det slut". Han håber, at nogle af foreningens afdelinger vil fortsætte som kammeratskabsforeninger i den ånd, der har været i tiderne frem til i dag.

"Tidens tand" hersker også i andre værns foreninger -  i Danmarks Marineforening nedlægges Haslev Marineforening i 2021, hvor de nu er i færd med at tømme deres rigt udsmykkede Marinestue.

 

 

De Allieredes Danske Vaabenfæller markerede 25. juni 2021 (med Covid-forsinkelse) sit 100 års jubilæum med kranselægninger ved monumenterne i Churchillparken, andagt i Den engelske Kirke og kranselægning ved "VORE FALDNE"-monumentet på Sjællands Ravelin uden for Kastellet. En højtidelig og festlig dag - stort tillykke til den hæderkronede forening!
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenesten kunne 25. maj 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

DSL caps til soldater ved hjemsendelse

Præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad har besluttet at tildele alle værnepligtige en DSL-caps ved fremtidige hjemsendelser.

Projektet er finansieret i forbindelse med nedlæggelsen af Soldatens og Orlogsgastens Fond. Fondsbestyrelsen besluttede i marts 2020 at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden, dels på grund af svigtende afkast af grundformuen, dels, at mulighederne i fundatsen for udmøntning ikke mere levede op til nutiden, og endeligt, at der stort set ikke mere blev indsendt ansøgninger til fonden.

Civilstyrelsen har godkendt opløsningen med beslutning om, at fondens grundformue kan fordeles efter medlemstal til Landsrådet, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, men med den forudsætning, at det udmøntede beløb alene kan anvendes i overensstemmelse med fundatsbestemmelserne til Forsvarets værnepligtige og menige.

Det vil være de regionale DSL-præsidiemedlemmer, der forestår overleveringen efter aftale med regimenter og tjenestesteder samt de lokale soldaterforeninger.

Soldatens og Orlogsgastens Fond blev stiftet i 1943 og i starten opbygget ved hjælp af salg af sølvkokarder gennem hofjuvelér Michelsen. Fonden blev i 2002 suppleret ved provenuet fra et privat og sammenligneligt legat, og det er ret betydelige midler, der nu finder anvendelse, - i DSL ved uddeling af caps.

 

Flagdag i Vordingborg - her smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Mindelunden er nu dansk nationalpark

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.

Soldaterforeningen i tilpasset opbygning

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev fastlagt nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 havde foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen er oprettet en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et formelt årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Ansvaret for skydearrangementerne er nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

De nye vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.