AKTUELT NYT ...

02-Juni-2021

Kontaktmøde i garnisonen

Garnisonskommandanten indkaldte 1. juni 2021 til kontaktmøde med garnisonens tilknyttede foreninger. Et godt og udbytterigt møde. Obersten orienterede om en igangværende langsom "genåbning" af aktiviteterne. Han mente, at alt vil være "mere normalt" efter sommer. Han orienterede om FES-nyordningen m.v. - samt planlægningen af FLAGDAGEN, "Åbent Hus"-arrangementet o.s.v. Og fra foreningsside orienterede vi om igangværende og kommende aktiviteter.
Repræsenteret på mødet var udover FAFR: DLR Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene, Folk & Sikkerhed samt veteranorganisationerne.

19-November-2020

FES repræsenteres lokalt

Fra 1. januar 2021 etableres i alle garnisoner et såkaldt FES-partnerelement (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse), som i daglig drift skal referere direkte til garnisonskommandanten. Sigtet er at skabe en bedre lokal forankring og tilgodese lokale behov og prioriteringer.
Den nye ordning medfører en mere direkte adgang, når der skal reserveres lokaler, skydebaner eller indkvartering frem for den hidtidige ordning med kontakt til FES i Hjørring.

De Allieredes Danske Vaabenfæller markerede 25. juni 2021 (med Covid-forsinkelse) sit 100 års jubilæum med kranselægninger ved monumenterne i Churchillparken, andagt i Den engelske Kirke og kranselægning ved "VORE FALDNE"-monumentet på Sjællands Ravelin uden for Kastellet. En højtidelig og festlig dag - stort tillykke til den hæderkronede forening!
Foto: Søren Konradsen

Værnspræstetjenesten kunne 25. maj 2021 markere sit 50 års jubilæum. Det skete med en festgudstjeneste i Holmens Kirke og efterfølgende frokost i Kastellet. Hendes Majestæt Dronningen var arrangementets æresgæst.
Foto: Søren Konradsen

DSL caps til soldater ved hjemsendelse

Præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad har besluttet at tildele alle værnepligtige en DSL-caps ved fremtidige hjemsendelser.

Projektet er finansieret i forbindelse med nedlæggelsen af Soldatens og Orlogsgastens Fond. Fondsbestyrelsen besluttede i marts 2020 at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden, dels på grund af svigtende afkast af grundformuen, dels, at mulighederne i fundatsen for udmøntning ikke mere levede op til nutiden, og endeligt, at der stort set ikke mere blev indsendt ansøgninger til fonden.

Civilstyrelsen har godkendt opløsningen med beslutning om, at fondens grundformue kan fordeles efter medlemstal til Landsrådet, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, men med den forudsætning, at det udmøntede beløb alene kan anvendes i overensstemmelse med fundatsbestemmelserne til Forsvarets værnepligtige og menige.

Det vil være de regionale DSL-præsidiemedlemmer, der forestår overleveringen efter aftale med regimenter og tjenestesteder samt de lokale soldaterforeninger.

Soldatens og Orlogsgastens Fond blev stiftet i 1943 og i starten opbygget ved hjælp af salg af sølvkokarder gennem hofjuvelér Michelsen. Fonden blev i 2002 suppleret ved provenuet fra et privat og sammenligneligt legat, og det er ret betydelige midler, der nu finder anvendelse, - i DSL ved uddeling af caps.

 

Flagdag i Vordingborg

Flagdag 2021 i Vordingborg arrangeres - om Corona-restriktioner tillader det - søndag 5. september!

Flagdag 2019 i Vordingborg - smukke kranse ved Veteranstenen på Slotstorvet.
Foto: Erik Jakobsen

  • Foto: Kaptajn Niels S. Brandt

Mindelunden er nu dansk nationalpark

Bjørn Nørgaards monument til ære for faldne soldater blev afsløret 20. sept. 2019.
Foto: Søren Konradsen

Mindelunden i Ryvangen er i disse år inde i en udviklingsproces. Områdets mindesteder tiltrækker i dagligdagen ganske mange besøgende – helt bortset fra de mange mindehøjtideligheder på årets særlige mindedage.

Bag mindelunden står ”Frihedskampens Mindefond” under markant ledelse af Christian Eugen-Olsen.

I 2017 afslørede Hendes Majestæt Dronningen Per Arnoldis monument ”Sortladne hav”, opstillet til minde om de danske søfolk – ”krigssejlerne”, der omkom under krigen.

Fredag 20. september 2019 afslørede Hendes Majestæt Dronningen påny et monument i Mindelunden - til ære for de soldater, der faldt, hvad enten det var angrebet 9. april 1940, under afvæbningen af det danske forsvar i 1943, i allieret krigstjeneste eller som deltager i Den Danske Brigade.

Kunstneren bag monumentet er billedhuggeren Bjørn Nørgaard – i vort regi velkendt for udsmykningen af Frederik V’s Gård på Vordingborg Kaserne – som i de senere år har skabt en række monumenter, der fortæller om og symboliserer danmarkshistorien.

Mindelunden var oprindeligt et militært øvelsesområde for Ingeniørkasernen i Ryvangen, som besættelsesmagten brugte til at henrette modstandsfolk. Efter befrielsen blev det blodige sted omdannet til en fredelig park, hvor nationen kunne mindes sine faldne og med taknemmelighed erindre de døde. 

Mindelunden blev officielt indviet den 5. maj 1950 af daværende statsminister Hans Hedtoft.

Efter 70 år indvies nu "Danmarks Nationalpark Mindelunden", og samtidig indvies et nybygget formidlingscenter.

Soldaterforeningen i tilpasset opbygning

På soldaterforeningens repræsentantskabsmøde lørdag 9. juni 2018 blev fastlagt nye vedtægter for soldaterforeningens fremtidige virke.

De hidtil gældende vedtægter var fra 2009.

De nye vedtægter er ensbetydende med en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab – og dermed forretningsudvalget. Denne ledelsesmodel har stort set været den gældende fra 50’erne og tilpasset datidens virkelighed – 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!

I 2019 havde foreningen 475 medlemmer, og derved har der vist sig et behov for at forenkle og tilpasse soldaterforeningens opbygning og – ikke mindst – forstærke de 4 nuværende lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.

I stedet for repræsentantskabsopbygningen er oprettet en koordinerende hovedbestyrelse med 4 årlige møder, hvoraf ét møde (jubilæumsweekenden) er et formelt årsmøde. 

De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de store samlende arrangementer, bl.a. årgangsgensyn og jubilæumsstævner, og repræsenterer soldaterforeningen op- og udefter. 

Ansvaret for skydearrangementerne er nu lagt ud i lokalafdelingerne.

Det er i dag vurderingen, at de nye vedtægter vil kunne være de gældende i soldaterforeningens resterende levetid. 

 

De nye vedtægter er lagt ud her på foreningens webside - Vedtægter -  og vil i øvrigt kunne rekvireres i papirudgave ved henvendelse til soldaterforeningen.