Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Dybbøl Mølle bør med på Finansloven!

Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad, oberst Christian Arildsen, har 02.12.2020 udsendt denne opfordring til soldaterforeningerne:

Vi har behov for jeres støtte til, at DYBBØL MØLLE kommer permanent på Finansloven med et beløb på kr. 400.000,- (2020).

Jeres støtte imødeses gennem påvirkning af det politiske netværk, så det kan nå finanslovsforhandlingerne i tide. Den Selvejende Fonds bestyrelse arbejder sideløbende på at påvirke kultur-forligsordførerne.

Dybbøl Mølle har historisk klaret sig selv gennem mølledrift og private donationer. Da møllen i dag kun genererer beskedne indtægter gennem entrebetaling fra besøgende samt et tilskud fra Sønderborg Kommune, har det ikke været muligt at holde møllen i en stand, som det må forventes af et af Danmarks mest markante nationale symboler.

Det var derfor særdeles glædeligt, at det for første gang i møllens historie lykkedes at modtage statslige midler gennem optagelse på Finansloven for 2019, hvilket muliggjorde en helt nødvendig og omfattende renovering af møllen. Dette løser imidlertid ikke møllens kroniske tilbagevendende problem at sikre en ordentlig løbende kontinuerlig vedligeholdelse af møllen.

Det er derfor et udtalt ønske, at DYBBØL MØLLE optages årligt på Finansloven med et beløb, der kan bidrage til at sikre, at møllen ikke igen henfalder og skal igennem større renoveringer, der vil være økonomisk uoverkommelige for møllen.

Med hensætning og vedligehold af mølle, møllebygninger og monumentpark er det årlige samlede behov beregnet til kr. 500.000,-. Fraregnet tilskud fra Sønderborg Kommune og Dybbøl Mølles Vedligeholdelsesfond er behovet kr. 400.000,-. Dette beløb ønskes afsat årligt på Finansloven i fremtiden.

 

Dybbøl Mølle 2019-2020

Beretningen er afgivet til DSL landsrådsmøde:

Kastellets informationscenter er nu åbnet

Kastellets Informationscenter, der knytter sig til "Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948" i Prinsessens Bastion, er nu åbnet i Kommandantgården. Kommandantgården er opført i 1725 og har de seneste år gennemgået en meget omfattende restaurering.

INFO-Centeret vil være åbent for offentligheden og har som formål at formidle og udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig at anerkende det udsendte personel for deres indsats. Der er tale om alt personel fra såvel Forsvaret, Politiet, Beredskabet og fra ministerier og andre myndigheder.

Samtidig sætter INFO-Centeret fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og materiel siden 1948.

INFO-Centeret er etableret i stueetagen i Kommandantgården i Monumentets umiddelbare nærhed. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt i 5 rum, og udstillingerne vil i betydelig grad bestå i digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme etc.). Disse vil give publikum mulighed for at orientere sig nærmere om de mange internationale operationer og missioner, Danmark har deltaget i med både civilt og militært personel siden 1948, herunder fredsskabende og fredsbevarende operationer samt assistance til katastroferamte områder og folkeslag.

Præsentationerne ledsages af dansk og engelsksproget tekst.

INFO-Centeret blev åbnet for publikum mandag 15. juni 2020.

Læs mere og find praktisk information på www.infocenter-kastellet.dk 

 

Der er meget smukke tavleillustrationer visuelt og elektronisk i det nye informationscenter - her fra indsatsen i Adénbugten.
Foto: Søren Konradsen

Informationscenteret er indrettet i stueetagen i Kommandantgården i Kastellet og i nær tilknytning til Monumentet, som anes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Kastellet med voldene - et herligt område, der oser af historie! Og som det ses er nærsikringen helt klar ...

Kastellet sikres mod skybrud

Forsvaret påbegyndte i september 2019 et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser som følge af skybrud.
Bl.a. lukkes Norgesporten i et par år.
Læs mere her:

100-året for genforeningen

Foto: Ole Kähler, "Sønderborg Nyt"

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 fejres hen over året ved flere planlagte festarrangementer i landsdelen.

Den store folkefest i Dybbøl Skanser lørdag 11. juli 2020 tilrettelægges og arrangeres af Sønderborg Kommune og Region Syd- og Sønderjylland m.fl. Her vil Hendes Majestæt Dronningen sætte sit helt særlige præg på festdagen. 

Folkefesten vil blive centreret på Dybbøl Skanser – de samme steder, som 11. juli 1920 dannede rammerne om den officielle genforeningsfest, hvor Kong Christian X var midtpunktet. 

Folkefesten vil efter det foreliggende byde på et væld af oplevelser, – musik, korsang, dans, performanceshow med genforeningstema, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang samt et folkeligt koncertprogram med danske hovednavne. 

OBS!

Med baggrund i COVID-19 restriktioner er arrangementer og festligheder tilpasset - læs mere i pressemeddelelsen her nedenfor:

Pressemeddelelse

Markeringen af 100-året for genforeningen tilpasses.
Læs mere her: