Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Beretning om Dybbøl Mølle 2018

Beretningen er afgivet til landsrådsmødet 2019 i Vordingborg.
Læs mere her:

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Informationscenter

Et informationscenter i tilknytning til Monumentet etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet har været og er meget omfattende og tidkrævende. Det er Monumentkomiteens håb og forventning, at INFO-centeret kan åbnes i 2019. 

Der vil i driftsfasen være behov for en bredt sammensat vagt- og kustodeordning i åbningstiden – en opgave, som Monumentkomiteen inden længe tager fat på at tilrette, og som soldater- og marineforeningerne forventes at kunne blive inddraget i. 

Kastellet skal sikres mod skybrud

Forsvaret påbegynder i september 2019 et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser som følge af skybrud. Bl.a. lukkes Norgesporten i et par år.
Læs mere her:

En mindeværdig oplevelse: Danske Soldater- og Marineforeningers faner og orlogsflag - 180 ialt - på vej over Kastelsbroen mod Amalienborg for at hylde Hendes Majestæt Dronningen i 2015 i anledning af 75 års fødselsdagen.