Festdage på Dybbøl Banke forestår i 2020

Foto: Ole Kähler, "Sønderborg Nyt"

Der pågår lige nu et stort forarbejde for at skabe rammerne for en markant festdag på Dybbøl Banke lørdag 18. april 2020 i anledning af 100-året for oprettelsen af ”Den selvejende Institution Dybbøl Mølle”, som blev oprettet af soldaterforeningerne i 1920.

”Dybbøldagen” er i 2020 156 års dagen for Slaget ved Dybbøl i 1864.

Festdagen forberedes og koordineres af "Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området" med tidligere garnisonskommandant i Sønderborg, oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, som projektansvarlig. 

Dagen vil blive indledt med den traditionelle mindehøjtidelighed ved Fællesgravene kl. 10.00, hvortil alle soldater- og marineforeninger, Hjemmeværnet m.fl.  er inviteret til at stille med fanekommandoer. 

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, vil holde talen ved Fællesgravene.

Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad, oberst Christian Arildsen, vil på vegne af Hærens soldaterforeninger lægge en krans.

Efter mindehøjtideligheden forskyder fanekommandoer og æreskommando med Slesvigske Musikkorps i spidsen til et større arrangement ved Møllen. Blandt talere her vil være medlem af Folketinget Bertel Haarder (V) m.fl.

Bertel Hårder åbner i dagens anledning en ny udstilling i Møllen.

Festdagen fortsætter med spisning og underholdning ved Hjemmeværnets Musikorkester Syd med kor i Frihedshallen, Friheds Alle 42 i Sønderborg. Hertil inviteres bl.a. alle dagens medvirkende fanekommandoer. Man forventer flere end 200 deltagere.

 

Folkefest i skanserne

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 fejres hen over året ved flere store festarrangementer i landsdelen.

Den store folkefest i Dybbøl Skanser lørdag 11. juli 2020 tilrettelægges og arrangeres af Sønderborg Kommune og Region Syd- og Sønderjylland m.fl. Her vil Hendes Majestæt Dronningen sætte sit helt særlige præg på festdagen. 

Folkefesten vil blive centreret på Dybbøl Skanser – de samme steder, som 11. juli 1920 dannede rammerne om den officielle genforeningsfest, hvor Kong Christian X var midtpunktet. 

Folkefesten vil efter det foreliggende byde på et væld af oplevelser, – musik, korsang, dans, performanceshow med genforeningstema, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang samt et folkeligt koncertprogram med danske hovednavne. 

I sandhed en festdag i det historiske område!

Invitation - faner og flag til markeringerne 18. april 2020

Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Beretning om Dybbøl Mølle 2018

Beretningen er afgivet til landsrådsmødet 2019 i Vordingborg.
Læs mere her:

Danmarks-Samfundet

Danmarks-Samfundets nyhedsbrev september 2019 kan downloades her:

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Informationscenter

Et informationscenter i tilknytning til Monumentet etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet har været og er meget omfattende og tidkrævende. Det er Monumentkomiteens håb og forventning, at INFO-centeret kan åbnes i 2019. 

Der vil i driftsfasen være behov for en bredt sammensat vagt- og kustodeordning i åbningstiden – en opgave, som Monumentkomiteen inden længe tager fat på at tilrette, og som soldater- og marineforeningerne forventes at kunne blive inddraget i. 

Kastellet skal sikres mod skybrud

Forsvaret påbegynder i september 2019 et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser som følge af skybrud. Bl.a. lukkes Norgesporten i et par år.
Læs mere her:

En mindeværdig oplevelse: Danske Soldater- og Marineforeningers faner og orlogsflag - 180 ialt - på vej over Kastelsbroen mod Amalienborg for at hylde Hendes Majestæt Dronningen i 2015 i anledning af 75 års fødselsdagen.