Festdage på Dybbøl Banke forestår i 2020

Foto: Ole Kähler, "Sønderborg Nyt"

Festdagen på DYBBØL BANKE 18.04.2020 AFLYSES!

Der pågår lige nu et stort forarbejde for at skabe rammerne for en markant festdag på Dybbøl Banke lørdag 18. april 2020 i anledning af 100-året for oprettelsen af ”Den selvejende Institution Dybbøl Mølle”, som blev oprettet af soldaterforeningerne i 1920.

”Dybbøldagen” er i 2020 156 års dagen for Slaget ved Dybbøl i 1864.

Festdagen forberedes og koordineres af "Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området" med tidligere garnisonskommandant i Sønderborg, oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, som projektansvarlig. 

Dagen vil blive indledt med den traditionelle mindehøjtidelighed ved Fællesgravene kl. 10.00, hvortil alle soldater- og marineforeninger, Hjemmeværnet m.fl.  er inviteret til at stille med fanekommandoer. 

Forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, vil holde talen ved Fællesgravene.

Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraad, oberst Christian Arildsen, vil på vegne af Hærens soldaterforeninger lægge en krans.

Efter mindehøjtideligheden forskyder fanekommandoer og æreskommando med Slesvigske Musikkorps i spidsen til et større arrangement ved Møllen. Blandt talere her vil være medlem af Folketinget Bertel Haarder (V) m.fl.

Bertel Hårder åbner i dagens anledning en ny udstilling i Møllen.

Festdagen fortsætter med spisning og underholdning ved Hjemmeværnets Musikorkester Syd med kor i Frihedshallen, Friheds Alle 42 i Sønderborg. Hertil inviteres bl.a. alle dagens medvirkende fanekommandoer. Man forventer flere end 200 deltagere.

 

Folkefest i skanserne

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020 fejres hen over året ved flere store festarrangementer i landsdelen.

Den store folkefest i Dybbøl Skanser lørdag 11. juli 2020 tilrettelægges og arrangeres af Sønderborg Kommune og Region Syd- og Sønderjylland m.fl. Her vil Hendes Majestæt Dronningen sætte sit helt særlige præg på festdagen. 

Folkefesten vil blive centreret på Dybbøl Skanser – de samme steder, som 11. juli 1920 dannede rammerne om den officielle genforeningsfest, hvor Kong Christian X var midtpunktet. 

Folkefesten vil efter det foreliggende byde på et væld af oplevelser, – musik, korsang, dans, performanceshow med genforeningstema, officielle taler, highlights fra årets 2020-markeringer, et musikprogram af nøje udvalgte kunstnere, uropførelse af ny Danmarkssang samt et folkeligt koncertprogram med danske hovednavne. 

I sandhed en festdag i det historiske område!

Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Dybbøl Mølle 2019-2020

Beretningen er afgivet til DSL landsrådsmøde april 2020 på Skive Kaserne:

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Kastellets informationscenter under færdiggørelse

Kastellets Informationscenter, der knytter sig til "Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948" i Prinsessens Bastion, er nu under færdiggørelse i Kommandantgården. Kommandantgården er opført i 1725 og har de seneste år gennemgået en meget omfattende restaurering.

INFO-Centeret vil være åbent for offentligheden og har som formål at formidle og udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig at anerkende det udsendte personel for deres indsats. Der er tale om alt personel fra såvel Forsvaret, Politiet, Beredskabet og fra ministerier og andre myndigheder.

Samtidig sætter INFO-Centeret fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og materiel siden 1948.

INFO-Centeret er etableret i stueetagen i Kommandantgården i Monumentets umiddelbare nærhed. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt i 5 rum, og udstillingerne vil i betydelig grad bestå i digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme etc.). Disse vil give publikum mulighed for at orientere sig nærmere om de mange internationale operationer og missioner, Danmark har deltaget i med både civilt og militært personel siden 1948, herunder fredsskabende og fredsbevarende operationer samt assistance til katastroferamte områder og folkeslag.

Præsentationerne ledsages af dansk og engelsksproget tekst.

INFO-Centeret, der er handicapvenligt indrettet, planlægges indviet fredag 29. maj 2020, og det vil derefter være åbent for publikum.

Informationscenteret er indrettet i stueetagen i Kommandantgården i Kastellet og i nær tilknytning til Monumentet, som anes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Kastellet skal sikres mod skybrud

Forsvaret påbegyndte i september 2019 et omfattende projekt, der skal sikre Kastellet mod oversvømmelser som følge af skybrud.
Bl.a. lukkes Norgesporten i et par år.
Læs mere her: