Dannebrogs 800 års jubilæum

Forarbejdet til arrangementer og festligheder i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum 15. juni pågår i øjeblikket landsdækkende.

Et stort festarrangement finder sted i København med et antal faneoptog gennem byen, startende ved ROSENBORG og til KØBENHAVNS RÅDHUS.

Der er også tilrettelagt en festdag i VORDINGBORG, hvor Kronprinsparret deltager og vil sætte et festligt præg på arrangementet. Kong Valdemar Sejr residerede  på Vordingborg Slot, og det var fra Vordingborg han med sin flåde drog ud på datidens korstog.

I Falsterske Fodregiments Soldaterforening vil vi med vore faner sætte vort præg på festdagen - nærmere herom senere.

Hendes Majestæt Dronningen vil på dagen være til stede ved Lyndanisse i Estland, hvor Dannebrog efter myten faldt fra himlen.

Normandiet D-dag 2019

Ved daggry den 6. juni 1944 brød helvedet løs på Normandiets kyst:

 

Titusinder af allierede soldater stormede fra deres landgangsbåde hen over fem invasionstrande strøet med tankspærringer, miner og pigtråd. 

Tyskerne spyede ild ud over angriberne fra deres bunkere. 

D-dag var en realitet.

I 2019 er det 75 år siden, at disse modige allierede soldater for evigt indskrev deres navne i verdenshistorien - på blodig og dramatisk vis.

Tusindvis af unge soldater ofrede det største, de havde - livet - for, at vi 75 år efter kan leve i et frit Europa.

En vigtig hjørnesten i historien og en helt særlig mindedag venter.

Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

 

Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev. Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder endvidere Landsrådets tidligere præsident, oberst Flemming Rytter, der er personligt udpeget til en bestyrelsespost, der kan gives til personer med særlige kompetencer og interesse for Dybbøl Mølle.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af Fonden Dybbøl Banke. 

Beretning om Dybbøl Mølle 2018

Beretningen er afgivet til landsrådsmødet 2019 i Vordingborg.
Læs mere her:

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Informationscenter

Et informationscenter i tilknytning til Monumentet etableres i Kommandantgården og skal – når det åbnes – have til formål at udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig anerkende det udsendte personel og deres indsats.

Dette omfatter personel fra såvel forsvaret, politiet og beredskabet.

Samtidig sættes der fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og bestykning siden 1948.

Informationscenteret etableres i den nyrenoverede stueetage i Kommandantgården i umiddelbar tilknytning til Monumentet. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt på 5 rum og vil i betydelig grad være bistået af digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme, touch-skærme etc.).

Forarbejdet har været og er meget omfattende og tidkrævende. Det er Monumentkomiteens håb og forventning, at INFO-centeret kan åbnes på Flagdagen 2019. 

Der vil i driftsfasen være behov for en bredt sammensat vagt- og kustodeordning i åbningstiden – en opgave, som Monumentkomiteen inden længe tager fat på at forberede, og som soldater- og marineforeningerne forventes at blive en del af. 

En mindeværdig oplevelse: Danske Soldater- og Marineforeningers faner og orlogsflag - 180 ialt - på vej over Kastelsbroen mod Amalienborg for at hylde Hendes Majestæt Dronningen i 2015 i anledning af 75 års fødselsdagen.