Lolland-afdeling

Jørgen Ibsen - formand siden 1986, tidligere for Maribo-afdeling, og nu den samlede Lolland-afdeling.

Lolland-afdeling er stiftet 18. november 2010.

Aktuelt medlemstal: 76

Lolland-afdeling er en fusion gennemført ved sammenlægning af Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955) og Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949). 

 

Maribo-afdeling af soldaterforeningen oprettedes 15. januar 1949 ved et stiftende møde på Hotel "Dana" i Maribo - dels ved en "knopskydning", dels ved optagelse af nye medlemmer på Vestlolland.

Knopskydningen skete - meget beredvilligt - ved, at Nykøbing F.-afdeling, der var oprettet allerede i 1942, afgav 130 af sine Vest-Lolland-medlemmer til den nyoprettede afdeling i Maribo.

Soldaterforeningens daværende ærespræsident, regimentschef, oberst Joost, var til stede ved stiftelsesfesten sammen med repræsentanter for soldaterforeningens afdelinger i København, Vordingborg, Nykøbing F. og Møn-Bogø.

Maribo-afdelingens første formand var kontorbestyrer H.C. Andersen, og den nye bestyrelse kom til at bestå af 7 medlemmer.

I 1952 overtog Svend Vigand Henriksen funktionen som formand, og han blev i 1956 afløst af Villy Frederiksen, der derefter i 30 år var en markant formand for afdelingen. Villy Frederiksen var herudover gennem 5 år - fra 1970 til 1975 - formand for soldaterforeningens repræsentantskab. En stor og fortjenstfuld indsats.

Helt tilsvarende har den nuværende formand, Jørgen Ibsen, uafbrudt siden 1986 været en engageret formand for Maribo-afdeling - og nu Lolland-afdeling.


 

Formand Jørgen Ibsen (t.v.) tildelte på generalforsamlingen 15. september 2020 hæderstegn til gode soldaterkammerater, fra venstre Erling Ahmt, Frede Lindberg, Benny Krag, Jan Ibsen og Henning Larson. Tillykke!

Skydning

Lollands-afdelingen afvikler træningsskydning på 15 meter hver anden torsdag i ulige uger på banerne i Ravnsborg Skytteforening i Horslunde.

Der skydes fra kl. 19.00, og man kan også låne våben i skytteforeningen.

Kommende skydedage: 3. december og 17. december.

Første skydning i det nye år er torsdag 21. januar

Hvis man ønsker yderligere informationer om træningssamlingerne, rettes henvendelse til afdelingsformand Jørgen Ibsen på 60 49 48 18.

Fugleskydning 2020

Nykøbing F. - og Lollands-afdelingen afviklede den årlige fælles fugleskydning lørdag 29. august på de skønne arealer ved Maribo Roklub - med flot udsigt til domkirken.

Der var i år kun mødt 9 skytter til at få nedlagt fuglen, og de brugte 226 skud til de 16 præmier på fuglen!

Fuglekonge 2020 blev Leif Jepson, Nykøbing-afdelingen.

Der var som altid ved vore fugleskydninger rigeligt med præmier. De skytter, der ramte plet, udtrak hver 2 præmier på fugleskydningens lodder.

På fotoet nedenfor er årets fuglekonge omgivet af de 2 afdelingsformænd.

Fugleskydning ved Maribo Sø er et værdsat årligt arrangement, hvor Lolland- og Nykøbing afdelingerne samarbejder. Det gjorde de også i år lørdag 29. august - dog tilsyneladende med lidt voldsomme armbevægelser og nævekamp!
En lille rask COVID-19 illustration med næver og albue, udført af de gode soldaterkammerater Jørgen Ibsen, Leif Jepson (årets fuglekonge) og Knud Jørgensen!
Fotografen var Henning Larson.

Generalforsamling

Lolland-afdeling indkalder til generalforsamling tirsdag 16. marts 2021 kl. 17.00 i Hjemmeværnets lokaler, Hjulsporet 21 i Maribo. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og fanebærere

7. Valg af revisor og suppleant

8. Valg af repræsentanter til hovedbestyrelsen

9. Eventuelt